So during last several weeks, we all faced complete change in our everyday life and we suddenly found ourselves in a time changing and probably global changing moment in all spheres of life. Like someone who is in makeup and beauty industry so long as a freelancer this situation also changed my life. I hope that all of you out there are good and safe both physically and mentally. But since we need to go out on the streets again when all countries open again their borders, we need to do something for our skin. I am living in Sweden so here is a much relaxed approach but definitely social distance is something that leads to be more at home.

When we are at home for a longer period of time our skin suffers, first because there is not enough oxygen, than because of central heating or air conditioning and than off course, also because of a stress and tension that can not be avoid when you are constantly in a closed space. So now I will explain you how all of this affects our skin.

1. Lack of fresh air

Maybe some of you will think that there is no problem with this ,you go on a balcony or you open the window…that’s ok, but you are not getting enough fresh oxygen into your blood stream like when you are outside and you are having, for example, a bit of a fast walk for a half an hour or 45min or you have a jog in the park. These cardio trainings are not only good for our body in keeping it lean and in shape, but also for our heart and skin and this is about what I am talking here. When our pulse goes high our heart start’s to pump more blood, by inhaling fresh air we are taking more oxygen into our body and into our blood stream. And heart by pumping blood stronger takes this oxygen trough out our body, exchange of elements in our body accelerates and oxygen and other good things trough our blood come to our skin. Skin is regenerating faster and absorbs active ingredients better. So after your running session,after you took a shower, is the best time to treat yourself with products with active ingredients and apply them on your still slightly wet skin so that all the moisture can stay inside. At the end I will give you a example of what can you use for this at home and also a product that you can buy.

2. Central heating

Central heating in the winter time or air conditioning in the summer  are two big enemies of the skin. Why? It’s simple. When you wanna dry a piece of clothes or hair faster what do you do? You put a drier closer to a radiator or you turn on a blow drier. Well, like water from freshly washed clothes evaporates and your favorite sweater is now ready to be worn , unfortunately the same thing is happening to our skin also. Our skin becomes dry, dehydrated, dull without that glow that we all love so much and we are constantly looking for makeup products to add that youthful shine to our face. I will give you at the end of the text also two solutions for this problem that you can do at home both for oily and dry skin.

3. Stress

This is something that not only has a big impact on our nerve system but also affects our skin and hair. There are people who get a neuro dermatosis , skin condition caused by stress that usually appears around hair line and looks like a dry reddish itchy patches and this is something that needs help of someone else than me, but I want to speak about something that is a hormone of stress called cortisol. Cortisol is the most important stress hormone in our body. He also has certain benefits for example he helps us to wake up in the morning or to react quickly in a case of danger. However there is also a negative side of this hormone and almost all our body is affected with it and of course like biggest organ in our body-THE SKIN. Cortisol is automatically connected with releasing of the sebum from sebaceous gland. That means that people with oily skin and who are prone to acne will instantly have an attack of those undesired red pimples or white heads. Stress also can cause a hyper pigmentation and rash. For this problem the best solution is to try to do something that you like, listen favorite music , paint, prepare food or clean the house with your partner, play with your dog, draw with your children…And after that, I will give you a good recipe for a relaxing bath that you can make at home and pamper your body.

All the recipes and links of products will be available in my next post on Friday!


Skönhet i karantänstider

Under de senaste veckorna hade vi alla en fullständig förändring i vår liv och plötsligt befann vi oss i en förändrad tid och förmodligen global förändring i alla livssfärer. Som någon som är i smink- och skönhetsindustri så länge som frilansare förändrade denna situation också mitt liv. Jag hoppas att ni alla där ute är bra och säkra både fysiskt och mentalt. Men vi måste gå ute på gatorna vackra igen när alla länder åter öppnar sina gränser, måste vi göra något för vår hud. Jag bor i Sverige så här finns ett mycket avslappnat tillvägagångssätt men definitivt är social avstånd något som leder till att vara mer hemma.

När vi är hemma under en längre tid lider vår hud, först på grund av att det inte finns tillräckligt med syre, än på grund av centralvärme eller luftkonditionering och än av kurs, också på grund av en stress och spänning som inte kan undvikas när du är ständigt i ett stängt utrymme. Så nu kommer jag att förklara hur allt detta påverkar vår hud.

1. Brist på frisk luft

Kanske några av er kommer att tro att det inte finns några problem med detta, man går på en balkong eller öppnar fönstret … det är okej, men man får inte tillräckligt med nytt syre i blodströmmen som när man är ute och är har till exempel lite snabb promenad i en halvtimme eller 45 minuter eller så har man en jogging i parken. Dessa konditionsträningar är inte bara bra för vår kropp att hålla den mager och i form, utan också för vårt hjärta och hud, och det handlar om det jag talar här. När vår puls går högt börjar vårt hjärta pumpa mer blod, genom att andas in frisk luft tar vi mer syre i vår kropp och i vår blodström. Och hjärtat genom att pumpa blodet starkare tar detta syret genom vår kropp, utbyte av element i kroppen accelererar och syre och andra bra saker genom vårt blod kommer till vår hud. Huden regenererar snabbare och absorberar aktiva ingredienser bättre. Så efter träning, efter att du har duschat, är det den bästa tiden att behandla dig själv med produkter med aktiva ingredienser och applicera dem på din fortfarande lite våta hud så att all fukt kan hålla sig inne. I slutet kommer jag att ge dig ett exempel på vad du kan använda för det här hemma och även en produkt som du kan köpa.

2. Centralvärme

Centralvärme på vintern eller luftkonditionering på sommaren är två stora fiender av huden. Varför? Det är enkelt. Vad gör du när du vill torka en bit kläder eller hår snabbare? Du lägger en torkare närmare en element eller så slår du på en hårtork. Som vatten från ny tvättade kläder förångas och din favorittröja är nu redo att bäras, tyvärr händer samma sak också med vår hud. Vår hud blir torr, uttorkad, tråkig utan den glöd som vi alla älskar så mycket och vi letar ständigt efter sminkprodukter för att lägga till den ungdomliga glansen i ansiktet. Jag kommer att ge dig i slutet av texten också två lösningar för detta problem som du kan göra hemma både för fet och torr hud.

Detta är något som inte bara har en stor inverkan på vårt nervsystem utan också påverkar vår hud och hår. Det finns människor som får en neuro dermatos, hudtillstånd orsakat av stress som vanligtvis uppträder runt hårlinjen och ser ut som en torr, rödaktig kliande plåster och det är något som behöver hjälp av någon annan än mig, men jag vill tala om något som är ett stresshormon som kallas kortisol. Kortisol är det viktigaste stresshormonet i vår kropp. Han har också vissa fördelar, till exempel hjälper han oss att vakna upp på morgonen eller reagera snabbt i fall av fara. Men det finns också en negativ sida av detta hormon och nästan hela vår kropp påverkas av det och givetvis som det största organet i vår kropp – HUDEN. Kortisol ansluts automatiskt till att frigöra talg från sebaceous körtlar. Det innebär att personer med fet hud och som är benägna att få akne omedelbart kommer att attackera de oönskade röda finnarna eller “white heads”. Stress kan också orsaka en hyperpigmentering och utslag. För det här problemet är den bästa lösningen att försöka göra något du gillar, lyssna på favoritmusik, måla, laga mat eller städa huset med din partner, leka med din hund, rita med dina barn… Och efter det ska jag ger dig ett bra recept för ett avkopplande bad som du kan göra hemma och gosa din kropp.

Alla recept och länkar till produkter kommer att finnas i mitt nästa inlägg på fredagen!